Missie en visie

Onze missie en visie

Missie

De Franciscus Xaveriusschool is een buurtschool, waar ouders en leerlingen zich welkom voelen en waar met plezier geleerd, gespeeld en gewerkt wordt. Het is onze overtuiging dat ouders, leraren, leerlingen en partners in de wijk elkaar nodig hebben om onze leerlingen optimale kansen te bieden zich als zelfstandig persoon te ontwikkelen.

In ons dagelijks handelen laten we ons daarom leiden door onze slogan: ‘Samen op eigen benen’

Visie

Ons onderwijs is gericht op het leren van kennis en vaardigheden op een breed gebied.

Naast de cognitieve vakken, zoals taal, lezen en rekenen, bieden wij activiteiten aan gericht op de motorische, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze leerlingen krijgen daarmee de kans diverse talenten te ontplooien. Dat maakt hen sterk en geeft zelfvertrouwen bij een overstap naar het voortgezet onderwijs.

Wij dragen als school de volgende waarden uit;

Respect

Respect betekent voor ons rekening houden met elkaar en met de afgesproken omgangsvormen. We streven ernaar dat kinderen leren omgaan met verschillen in de samenleving, want ieder mens is uniek. Respect binnen de school kan worden bereikt, indien er een goed contact bestaat met de ouders. Schoolteam, ouder(s), verzorger(s) mogen van elkaar verwachten, dat er met respect met elkaar wordt omgegaan. Omgaan met respect betekent voor ons; een open en eerlijke communicatie, tijd, ruimte en aandacht voor elkaar. Alleen dan kan een kind optimaal functioneren. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ‘jezelf zijn’. Wij geven en vragen vertrouwen aan onze leerlingen en hun ouders.

Veiligheid

Sociale veiligheid is een belangrijke waarde om je als kind te kunnen ontwikkelen en opgroeien. Veiligheid ervaren is een belangrijke voorwaarde voor het met plezier leren, spelen of werken. Wij leren onze leerlingen op een prettige en vriendelijke manier met elkaar om te gaan. Op eventueel pestgedrag wordt m.b.v. duidelijke afspraken ingespeeld met als doel dit gedrag te stoppen.

De school maakt gebruik van de methode Kwink. Deze sociaal emotionele methode ondersteunt onze visie op ons pedagogisch handelen. Leerlingen wordt met behulp van deze methode geleerd hoe ze grenzen kunnen aangeven en hoe zij conflicten kunnen oplossen. Hiermee zorgen we samen, kinderen en leerkrachten voor de veilige speel- en leeromgeving. Onze school is overzichtelijk ingericht, opgeruimd en het is er rustig. Kinderen reageren goed op een prikkelarme en toch ‘gezellige’ omgeving.

Verantwoordelijkheid

‘Samen’ op eigen benen betekent voor ons: verantwoordelijkheid delen. Wij proberen het kind, samen met alle betrokkenen, in zijn ontwikkeling te ondersteunen naar zelfstandige jongvolwassenen die zelf oplossingen bedenken en kunnen samenwerken.

Om er voor te zorgen dat onze leerlingen zelfstandig denkende en werkende personen blijven en worden, geven we ze steeds wat meer verantwoordelijk voor het eigen leerproces en voor het klimaat in de groep. Dit leerproces hebben we beschreven in een leerlijn veramtwoordlijkheid van groep 1 t/m 8.

Als team voelen we ons verantwoordelijk voor de hele school. Wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten, leren van elkaar en maken gezamenlijke keuzes als het gaat om ons onderwijsaanbod. Hiermee zorgen we voor een optimaal klimaat en laten we voorbeeldgedrag zien.

Plezier

‘Samen’ plezier betekent voor ons dat kinderen graag naar school gaan en het aanbod als interessant en uitdagend ervaren. Ons aanbod is gericht op de cognitieve- en culturele ontwikkeling van de leerlingen.

Cognitief; In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Instructie en oefening bieden we aan op verschillende niveaus, passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hiermee zorgen we ervoor dat kinderen met plezier leren. We van iedere leerling hoge verwachtingen, vanuit de gedachte dat leerlingen daardoor gestimuleerd worden en meer verantwoordelijkheid nemen en plezier ervaren. Kinderen die moeite hebben krijgen extra aandacht en begeleiding, kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen de mogelijkheid om te werken met plusaanbod, in – en buiten de groep.

Cultuur; Door ons cultuuraanbod (kunst, literair, muziek, drama, beeldend, ICT, erfgoed, sport) ontwikkelen de leerlingen tot creatieve mensen die zicht krijgen op hun eigen culturele talenten en ontwikkelen zij respect voor die de culturele talenten van anderen. Met plezier durven zij zich te uiten zowel persoonlijk als in groepsverband. De slogan die hier wij met cultuuronderwijs willen uitdragen is : ‘Samen out of the box’. De school werkt met aan aanbod gericht op kunst, cultuur, muziek en beweging. Naast een aanbod tijdens lesuren heeft de school een naschools-aanbod. Er zijn activiteiten gepland voor ieder leerjaar en de school werkt met een klassen-doorbrekend circuit waar de kinderen van de groepen 1 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven (projecten voor 1-2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8). Een breed aanbod om ervaringen op te kunnen doen, kwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen en leren om zichzelf te presenteren. Ons aanbod staat beschreven in het cultuurbeleidsplan.

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl